پزشکان متخصص

دکتر مظفر  طالب زاده

گوارش و کبد
متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد


اندسکوپی و کولونوسکوپی

دکتر حسین  دامنگیر

گوارش و کبد
متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد


اندوسکوپی و کولونوسکوپی

دکتر کتایون  همایون

گوارش و کبد
متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد


اندوسکوپی و کولونوسکوپی

دکتر سعداله  محمدی جابری

گوارش و کبد
متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد


اندوسکوپی و کولونوسکوپی، ERCP