پزشکان متخصص

دکتر عاطفه  حبیبی

کودکان
متخصص کودکان، نوزادان و نوجوانان


متخصص کودکان و نوزادان، دارای بورد تخصصی

دکتر گلشهر  قدر قدر

کودکان
متخصص کودکان، نوزادان و نوجوانان


دارای بورد تخصصی اطفال از آمریکا

دکتر فهیمه  فرزادی

کودکان
متخصص کودکان، نوزادان و نوجوانان


دارای بورد تخصصی

دکتر زهرا  دیالمه

کودکان
متخصص کودکان، نوزادان و نوجوانان


مشاور رشد و تغذیه، بیماریهای گوارشی، بیماریهای عفونی

دکتر خدیجه  ظریفی

کودکان
متخصص کودکان، نوزادان و نوجوانان


متخصص کودکان، نوزادان و نوجوانان رشد، تغذیه، چاقی کودکان، بلوغ