پزشکان متخصص

دکتر عفت  نیک فرجام شیرازی

عفوني
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری


اوزون تراپی خون، تزریق اوزون به مفصل زانو و سایر مفاصل، سونای اوزون

دکتر امیر  رودگری

عفوني
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری


بورد تخصصی بیماری های عفونی - داخلی بیماری های تب دار، عفونت های بیمارستانی