پزشکان متخصص

دکتر شکرالله  حسنی

روماتولوژی و مفاصل
متخصص داخلی، فوق تخصص روماتولوژی و مفاصل