پزشکان متخصص

دکتر محمد رضا  تابع بردبار

رشد و غدد
متخصص داخلی، فوق تخصص رشد، غدد و متابولیسم


دکتر جواد  تولایی

رشد و غدد
متخصص داخلی، فوق تخصص رشد، غدد و متابولیسم


نمونه گیری از تیروئید (FNA)