پزشکان متخصص

دکتر قاسم  زینلی زاده

داخلی
متخصص بیماری های داخلی


دکتر امین اله  رضایی

داخلی
متخصص بیماری های داخلی


اسپیرومتری، بیواسکن، اندسکوپی

دکتر وحید  کاظم قمصری

داخلی
متخصص بیماری های داخلی


نوار قلب، تست ریه،

دکتر سوسن  گودرزی نژاد

داخلی
متخصص بیماری های داخلی


نوار قلب، نوار ریه، تست معده UBT

دکتر محمد حسین  سربی

داخلی
متخصص بیماری های داخلی


نوار قلب، نوار ریه، تست معده UBT