پزشکان متخصص

دکتر هژبر  داودیان

اعصاب و روان
متخصص اعصاب و روان


دکتر مهدی  عبدلی

اعصاب و روان
متخصص اعصاب و روان


بورد تخصصی روانپزشکی، مشاوره و درمان اختلالات جنسی

دکتر سعید  فروزش

اعصاب و روان
متخصص اعصاب و روان


دکتر رابرت  فرنام

اعصاب و روان
متخصص اعصاب و روان


بورد تخصصی اعصاب و روان دارودرمانی، روانکاوی، مشاوره